MISJA I CELE

- Upowszechnianie ochrony dziedzictwa kulturowego Ziemi Lubawskiej,
- Promocja dziedzictwa kulturowego Ziemi Lubawskiej na terenie Rzeczypospolitej, jak i poza jej granicami,
- Upowszechnianie poczucia tożsamości społeczeństwa z dziedzictwem kulturowym,
- Popularyzacja ochrony dziedzictwa kulturowego
- Ochrona i rewitalizacja zabytków i pomników przyrody,
- Ochrona środowiska naturalnego Działalność naukowo – badawcza w dziedzinie nauk historycznych i archeologii,
- Działalność oświatowa w celu przybliżenia zagadnień związanych z dziedzictwem kulturowym i historycznym, w szczególności wśród dzieci i młodzieży,
- Ochrona zdrowia i edukacja zdrowotna Rehabilitacja zdrowotna,
- Integracja społeczna i zawodowa,
- Promocja sportu, zdrowego stylu życia i zdrowego odżywania,
- Wspieranie i organizacja imprez sportowych
- Rozpowszechnianie i organizowanie różnych form wypoczynku i rekreacji,
- Wzrost innowacyjności polskiej gospodarki i nauki,
- Wzrost poziomu wynalazczości w Polsce,
- Zwiększenie poziomu wiedzy z obszaru architektury wnętrz.

 

 

STATUT / Pobierz statut

 

 

STRUKTURA FUNDACJI

FUNDATORZY

Alina Szynaka, Jan Szynaka

ZARZĄD FUNDACJI

Gabriela Szynaka – Prezes Fundacji

Tomasz Ankiewicz– Członek Zarządu

Jarosław Dziak – Członek Zarządu

RADA FUNDACJI

Gabriela Szynaka – Przewodniczący Rady Fundacji

Anna Szynaka-Zelma – Sekretarz Rady Fundacji

Aleksandra Szynaka-Bednarczyk – Wiceprzewodniczący Rady Fundacji

HISTORIA

Dobra Mortęskie od niepamiętnych czasów dziedziczyła rodzina Mortęskich herbu Orlik. Mortęscy byli osiadłą pierwotnie w Pomezanii rodziną, która przeniosła się na Ziemię Lubawską po nadaniu im tu przez Wielkiego Mistrza Dietricha von Altenburga w 1338 roku dóbr Mortęgi rozciągających się na 66 łanów. Mortęgi w XIV wieku były wsią szlachecką zorganizowaną na prawie polskim. Dawniej wieś, jak i tereny leżące nad Drwęcą oraz Welem były zasiedlone przez plemiona Sasinów.

Z owego rodu wywodziło się kilka znanych postaci, między innymi dwaj wojewodowie chełmińscy. Jedną z najwybitniejszych przedstawicielek tegoż rodu była żyjąca w latach 1554 - 1631 Magdalena Mortęska. "Pochodziła z rodziny senatorskiej. Ojciec jej, Melchior, był podkomorzym malborskim, matka, Elżbieta z Kostków, była siostrą biskupa chełmińskiego Piotra Kostki. Przez nią spokrewniona była z możnym rodem Kostków, w tym ze św. Stanisławem Kostką, choć było to dalsze pokrewieństwo".

 

 

 

O PATRONACIE

Magdalena Mortęska (ur. 1554 r.), ksieni i reformatorka Zakonu Benedyktynek oraz patronka pałacu. W dzieciństwie utraciła prawe oko. W 1578 r. wstąpiła do klasztoru chełmińskiego, którego już rok później została ksienią. Dokonała dogłębnej reformy Zakonów Benedyktynek, zatwierdzonej przez Stolicę Apostolską w 1605 roku. Po Magdalenie Mortęskiej pozostało kilkanaście listów, obszerny tekst prawno-wychowawczy komentujący Regułę św. Benedykta oraz zbiór nauk głoszonych przez nią do zakonnic. Zmarła w opinii świętości. Opinia ta szerzyła się nie tylko wśród zakonnic, gdyż podzielali ją także jezuici. Za życia cenili wysoko m. Mortęską biskupi i nuncjusze papiescy za wskrzeszenie obserwancji zakonnej. Kult zaczął się zaraz po jej śmierci. 

Zasługi Magdalenyy Mortęskiej i jej znaczenie w Polsce epoki potrydenckiej były wielkie. Stworzyła ona kongregację zakonną, która zajmowała się wychowaniem dziewcząt. Renesans przyniósł potrzebę oświaty i kultury wśród kobiet. Najbogatsi mieli nauczycielki sprowadzane z zagranicy, a średnia szlachta i mieszczaństwo nie miały gdzie kształcić córek. Potrzebie tej zaradziła, tworząc kongregację o nowych zadaniach, nieznanych prawie w średniowieczu. Kierunek wychowania był przede wszystkim religijny i moralny. Uczono w szkołach Benedyktynek czytać, pisać i rachować oraz robót ręcznych. Kładziono nacisk na przyzwyczajenie do porządku. Wpajano zasady nowej duchowości potrydenckiej. Można powiedzieć, że podobnie jak jezuici - przez wychowanie młodzieży męskiej pochodzącej ze szlachty i mieszczaństwa - zapewnili w dużej mierze triumf reformy trydenckiej w Polsce, tak benedyktynki dokonały tego samego na polu wychowania kobiet.

 

 

 

 

DARCZYŃCY

FUNDACJA „MORTĘSKA”
Mortęgi 3,
14-260 Lubawa

663-910-532    [recaptcha ]